Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021

Volgnr.

Portefeuille

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Zaak nr.

21

101

Van Oosterhout

Vaststellen besluitenlijsten college 28 september 2021

1. Deze besluitenlijsten vast te stellen.

309934-2021

21

519

Otter

Benoeming 5e loco-secretaris

1. Per 15 oktober 2021 mevrouw L. Schomaker-Siekman te benoemen als 5e loco-secretaris (niet zijnde plaatsvervangend algemeen directeur).

2. De raad te informeren.

287912-2021

21

520

Wanders

Budget levensvatbaarheidsonderzoeken overhevelen naar Menso 2022

1. Het budget voor de uitvoeringskosten voor de levensvatbaarheidsonderzoeken met ingang van 1 januari 2022 jaarlijks vóór 1 oktober over te hevelen naar Menso N.V.

2. De verlegging van het budget middels een begrotingswijziging te realiseren.

282958-2021

21

521

Van der Weide

Herstellen rechtmatigheid onderzoeken Rietplas

1. Met terugwerkende kracht af te wijken van het Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016, door gebruik te maken van de hardheidsclausule in paragraaf 6.11 en in dat kader achteraf goedkeuring te verlenen aan de gunning van 4 opdrachten tot onderzoek bij de Rietplas uit begrotingsjaar 2021.

290920-2021

21

522

Kleine

Vaststelling van 30 kavelgrenzen schoolgebouwen van de Stichting i.o. OOE

1. Akkoord te gaan met de vastgestelde 30 kavelgrenzen zoals is weergegeven op de bijgevoegde plattegronden van de schoolgebouwen die per 1 januari 2022 juridisch in eigendom worden overgedragen aan de nieuwe stichting i.o. Openbaar Onderwijs Emmen.

291072-2021

21

523

Kleine

Subsidievaststelling 2020 Stichting Openbare Bibliotheek Emmen

1. Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017 af te zien van het lager vaststellen van de aan de Stichting openbare bibliotheek Emmen verleende subsidie.

2. De subsidie aan de Stichting openbare bibliotheek Emmen voor het jaar 2020 dientengevolge, conform het besluit tot subsidieverlening van 14 januari 2020, vast te stellen op € 2.545.353-.

293624-2021

21

524

Otter

Reactie college inwonersinitiatief Ridderveld-Prinsenlaan

1. De raad te informeren over de reactie op het inwonersinitiatief Ridderveld – Prinsenlaan.

306776-2021

21

525

Van der Weide

Deadline behandelen bestemmingsplannen voor invoering Omgevingswet

1. Te bepalen dat in principe tot uiterlijk 1 december 2021 een nieuw (voor)ontwerpbestemmingsplan onder de huidige wetgeving in behandeling kan worden gegeven aan de gemeente;

2. De raad in kennis te stellen van dit voornemen;

3. Kennisgeving te plaatsen op de gemeentelijke website en de gemeentepagina ‘In Emmen’.

275390-2021

21

526

Otter

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding “Beveiligingsdiensten”

1. Te starten met de Europese niet openbare aanbestedingsprocedure beveiligingsdiensten en daartoe de selectiecriteria vast te stellen.

2. De Wethouder J. Otter mandaat te verlenen voor:

- het besluit tot het selecteren van de partijen voor deze aanbesteding;

- het besluit tot gunning van deze aanbesteding;

3. De burgemeester machtigt wethouder J. Otter tot het ondertekenen van de overeenkomst met de gegunde partij.

306783-2021

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda