Gezamenlijke aanpak leefbaarheid Veenoord

EMMEN - Integraal plan waarin projecten worden samengevoegd om leefbaarheid te vergroten In Veenoord worden door gemeente en woningcorporatie Woonservice de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd met als doel om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Gemeente Emmen voegt deze projecten samen in een overzichtelijk plan voor de gebiedsontwikkeling voor Veenoord.


Door samen in projecten op te trekken, kunnen we projecten op elkaar te laten aansluiten en kunnen bewoners beter worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. Er is een projectleider geworven die met de diverse partijen en de bewoners aan de slag gaat met een Plan van Aanpak voor het gebied waarin de verschillende projecten worden samengevoegd. Enkele van die projecten zijn de verduurzaming van woningen, het vervangen van de riolering in een groot deel van Veenoord, de aanpak van wateroverlast in gezamenlijkheid met het waterschap, de verbetering van het bijbehorend openbaar gebied en diverse particuliere initiatieven. Vanwege de noodzaak om het riool op korte termijn te vervangen, wordt het plan voor het einde van dit jaar nog gepresenteerd.

Wethouder Otter over het integrale plan: “Gemeente Emmen wil dat bewoners zich thuis voelen in hun omgeving. Zo beschrijven we in de woonvisie dat we aantrekkelijke wijken en dorpen willen behouden en realiseren voor huidige en toekomstig bewoners. Uit woningmarktonderzoek blijkt dat bewoners van Veenoord relatief ontevreden zijn met hun woonsituatie. Met dit integrale plan verwachten we Veenoord als woon- en leefgebied aantrekkelijker te maken en kunnen we efficiënter en effectiever omgaan met de voor Veenoord beschikbare middelen.”

Samenwerking met externe partijen
In verschillende projecten wordt samengewerkt met externe partijen en bewoners. In het project ‘De drie hofjes’, dat onderdeel is van de Regiodeal, wordt nauw samengewerkt met Sedna en Woonservice om de leefbaarheid in de Drie Hofjes te verbeteren. Daarnaast wordt in gezamenlijkheid met waterschap Vechtstromen gewerkt in een pilot om wateroverlast aan te pakken. Die samenwerkingen krijgen ook in het nieuwe plan een vervolg.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda