Besluitenlijst Provincie Drenthe

Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Waterbedrijf Drenthe d.d. 7 juni 2017 ASSEN - Gedeputeerde Staten machtigen gedeputeerde Bijl als aandeelhouder op te treden in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de WMD op 7 juni 2017. Stelsel Natuur en Landschap (SNL)

Gedeputeerde Staten stellen onderdelen van het SNL vast waaronder de regelingswijziging SNL provincie Drenthe 2016, de openstelling Agrarisch Natuurbeheer 2018 en een gewijzigde openstelling van Natuurbeheer 2017 om de uitvoering van het (Agrarisch)

Natuurbeheer mogelijk te maken.
Naast de waterschappen Hunze en Aa’s, Vechtstromen en de provincie Drenthe, draagt nu ook het waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) bij aan het subsidieplafond voor het onderdeel leefgebied water t.b.v. de openstelling Agrarisch Natuurbeheer 2018. Ondertekening Prestatieovereenkomsten voor de vergoeding van de werkzaamheden van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor 2017

De provincie Drenthe heeft aan RVO opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren in het kader van natuur en landbouwontwikkeling in Drenthe. Net als alle andere provincies laat Drenthe het RVO subsidieaanvragen afhandelen voor agrarisch Natuur en Landschapsbeheer en het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3).

Actuele ontwikkelingen WMD
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over enige actuele ontwikkelingen rond de WMD, onder meer door toezending van het Jaarverslag 2015 van de WMD. Beantwoording brief van de gemeente Assen over haar bijdrage voor een te realiseren ijscomplex in Assen

Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei jl. een steunbetuiging van de gemeente Assen ontvangen voor ICE Wordld Drenthe. De provincie heeft hier kennis van genomen en de brief beantwoord. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdAfractie over 'Armste Nederlanders draaien op voor het klimaatbeleid'

De Statenfractie van de PvdA heeft vragen gesteld over 'Armste Nederlanders draaien op voor het klimaatbeleid'. Gedeputeerde Staten geven aan dat het beleid van Drenthe er op gericht is dat het “voor iedereen die in Drenthe woont mogelijk moet zijn om in energiebesparing en opwekken van duurzame energie te investeren”. Bij het creëren van draagvlak is niet alleen de inzet van financiële instrumenten van belang, maar juist ook de inzet van communicatieve instrumenten. Wij zetten ons er voor in, dat er binnen de hele Drentse samenleving gepraat wordt over energietransitie (draagvlak). Pas vanuit dat bewustzijn (overtuiging) zijn mensen bereid stappen te zetten en om dat in toenemende mate ook meer bewust te doen. Daar waar nodig wordt extra hulp (ontzorging) geboden bij
het nemen van die stappen.

Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020
De nieuwe "Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020" biedt eigenaren van dit gebouwde erfgoed weer gelegenheid een subsidie in de vorm van een geldbedrag en/of laagrentende lening aan te vragen in behoud en/of herbestemming van hun pand.

Informatieve Statenbrief uitkomst onderzoek aardbevingsschade
Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten over het onderzoek door de Nationaal Coördinator Groningen naar aardbevingsschade buiten het schadeafhandelingsgebied van het Groningengasveld. Het onderzoek geeft aan dat er geen sprake is van mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning. Het college van Gedeputeerde Staten zet zich samen met gemeenten in voor een onafhankelijke procedure voor schadeafhandeling bij mijnbouwactiviteiten.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda